isim değiştirme davası

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası
İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim değiştirme davası açmak, ismimizin sosyal hayatta bizi tanımlayan en önemli unsurlardan biri olmasının yanında kişinin ismini benimsemesi bakımından da çok önemli bir karardır. Bu kapsamda ismimizi veya soy ismimizi benimsemek toplumdaki yerimizi bulmamız açısından büyük önem arz eder. 

Eskiden kabul gören ancak günümüzde gülünç kabul edilen isimlerin veya özellikle çocuklara anneanne, babaanne ya da dedelerinin isimlerinin verilmesi sonrası isim değişikliği sıklıkla rastlanan bir durumdur. İsim değişikliği davası açmak için bir avukat ile çalışılması yasal bir zorunluluk olmasa da dava dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, tanıkların bildirilmesi, duruşmaya katılma, kararın kesinleştirilmesi, basın ilan kurumunda ilan edilmesi ve son olarak kesinleşmiş mahkeme kararlarının nüfus müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunulması işlemlerinin tamamını kişinin bizzat yapması gerekecektir. Bu halde kişinin isim değiştirme davası sürecini profesyonel olarak icra eden bir avukat ile çalışması hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf etmesine imkan verecektir.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır? İsim Değişikliği İçin Dava Açmak Zorunlu Mudur?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre, isim değişikliği ancak dava yoluyla sağlanabilir. Ancak 7036 sayılı Kanunla 03.11.2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la isim ve soy isim değişikliklerinde yeni bir imkan getirilmiştir.

Bu düzenleme ile kişiler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ikamet ettikleri yerde bulunan ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 3.maddesine aykırı soy isimler ile yazım ya da imla hatası bulunan isimleri değiştirebilirler. Değişiklik bir defaya mahsus olarak yapılır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus 7036 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin dava açmadan isim değiştirme imkanı vermediğidir. Bu kanun ile sadece kanuna aykırı isim ve soy isimlerin düzeltilmesi mümkün kılınmıştır. Sonuç olarak haklı bir sebebin varlığında isim değiştirmek isteyen kişiler isim değiştirmek için hala dava açmak zorundadırlar.

İsim değiştirme davası dilekçe örneği için tıklayın.

İsim Ekletme ya da İsim Değişikliği Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru ile Mümkün Müdür?

İsim değişikliği ya da isim değiştirme, isim ekletme nüfus müdürlüğüne başvuru ile mümkün değildir. 2017 yılında yapılan değişiklik sadece ismi nüfusa yanlış geçirilen kişilere isimlerini düzeltme imkanı tanımaktadır. Bu kapsamda isim, haklı gerekçenin varlığında dava açılmak suretiyle değiştirilebilir.

İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır? 

İsim değiştirme davası, davacının yani ismini değiştirmek isteyen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerin tabi olduğu adliyede Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davası, dava dilekçesi ile birlikte mahkeme ve maliye veznesinden gerekli harçlar ödenerek dava dosyasına eklenmek suretiyle kişinin yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde tanık isimlerinin belirtilmesi unutulmamalıdır. Dilekçe de sonradan vazgeçme ihtimaline karşılık birkaç tanık isminin bildirilmesinde fayda vardır. İkametgah ya da yerleşim yeri olarak ifade edilen yer, kişilerin hâlihazırda fiilen yaşadığı yer değil, nüfus sisteminde görünen adrestir.

İsim Değiştirmek İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

İsim değişikliği için haklı sebep olarak görülen durumlara şunlar örnek verilebilir;

-İsmin gülünç, alay konusu, çirkin, kötü yahut ahlaka mugayir bir anlam taşıyor olması,

-İsmin elverişsiz olması yahut telaffuzunun zor olması

-Aynı adın birden fazla kişi tarafından kullanılması sebebiyle karışıklığa yol açması

-Dinin ve vatandaşlığın değiştirilmesi durumunda,

-Cinsiyet değiştirilmesi halinde,

-Kişinin aile veya arkadaş çevresinde başka bir isim ile biliniyor / çağrılıyor olması,

-Adın kişinin sosyal hayatına veya ticari faaliyetlerine sekte vurması,

-Adı taşıyan kişinin ailesinden birinin ağır bir suç işlemesi veya kötü nam sahibi olması,

-Kullanılması yasak bir adın söz konusu olması,

sebepleri haklı sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Ancak haklı sebepler bu örneklerle sınırlı değildir. Her durum kendi içinde değerlendirilmelidir.

İsim Değişikliği Davasının Açılması Belirli Bir Süreye Tabi Midir?

İsim değiştirme davası herhangi bir süreye tabi değildir. Yukarıda sayılan haklı sebeplerden birinin ya da benzer bir haklı sebebin ortaya çıkması sonucu kişiler isim değiştirme davası açabilirler.

Nüfusa hatalı kaydedilen isimlerin ve Soyadı Kanunu’na aykırı soy isimlerin düzeltilmesi için 7036 sayılı Kanun ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında kişiler kanunun yayımlandığı tarih olan 03.11.2017’ten itibaren iki yıl içinde ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak değiştirebileceklerdir.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak ortalama iki ila dört ay arasında sonuçlandırılmaktadır.

İsim Değişikliği Kişinin Aile İlişkilerini Etkiler Mi?

İsim değişikliği kişinin ailesi ile olan ilişkilerini etkilemez. Bir diğer deyişle, kişinin ailesi ile olan soybağı kesilmez ve kişi hala mirasçı olabilir.

İsim Değişikliği Davası Sonrası Süreç Nasıl İşler?

İsim değişikliği davaları genellikle tek celsede karar çıkan davalardandır. Kararın verilmesi sonrası mahkeme kararı taraflara tebliğe çıkarır. Taraflar kararı tebliğ aldıktan sonra 15 günlük istinaf yoluna başvurma süreleri vardır. Nüfus Müdürlükleri çok olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe hemen hemen hiçbir zaman istinaf yoluna başvurmamaktadır. 15 günlük süre itirazsız geçtikten sonra karar kesinleştirilir. Kesinleşme şerhli karar Basın İlan Kurumu’na ilan için gönderilir. İlanın yapılması ve ilan gazetesinin mahkemeye gönderilmesi ortalama 10-15 gün almaktadır. Bu aşamadan sonra mahkeme kararını ilgili nüfus müdürlüğüne gönderir ve kişi nüfus müdürlüğünden yeni nüfus cüzdanını / kimlik kartını alabilir.

İsim Değiştirme İçin Vekâletname Çıkarırken Dikkat Edilecek Hususlar

Vekâletname çıkarılırken (Nüfus davaları açmaya, isim, soy isim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin mutlaka eklenmesi gereklidir. Aksi halde bu ibarelerin olmadığı vekâletnameyle işlem yapılamaz.

Sonuç

Sonuç olarak ifade edilmelidir ki, isim değişikliği davası açma kararı ciddi ve kişinin hayatını doğrudan etkileyen bir karardır. 7036 sayılı Kanun ile isim ve soyisimler bakımından düzeltme yapılması ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ile mümkün hale gelmiştir. Ancak bu kapsamda olmayan isim değişiklikleri için isim değiştirme davası açılarak mahkeme kararı ile değişiklik yapılması zorunludur.

İsim değişikliği davası açmak için avukatla çalışılması yasal bir zorunluluk değildir. Kişiler bizzat kendileri de isim değiştirme davası açabilir ve yürütebilirler. Ancak dava dilekçesinin hazırlanması, dava açılması süreci, kararın kesinleştirilmesi gibi hukuki süreçler biraz karmaşık gelebileceğinden hak kaybına uğranılmaması için bir avukatla çalışılması tavsiye olunur.

Soyadı değiştirme davası ile ilgili makalemizi okumak için tıklayınız.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2018

…. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine

Davacı: (davacının adı soyadı, t.c kimlik numarası, adresi)

Davalı: (ilgili nüfus müdürlüğü)

Konu: (isim değiştirmeye ilişkin talep)

Açıklama

1- (isim değişikliği yapmak isteyen kişiden kısaca bahsedilmelidir)

2-(isim değişikliği için haklı gerekçe belirtilmeli ve ilgili kanun maddesi ile emsal yargı kararlarına atıf yapılmalıdır)

3-(mevcut ismin hangi isim ile değiştirilmesi istendiği belirtilmelidir)

HUKUKİ DELİLLER: (tanık, yemin, bilirkişi vb. dayanılacak deliller ifade edilmelidir)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, Yargı içtihatları ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: (yukarıdaki gerekçelere dayanarak mevcut ismin hangi isim değiştirilmesi istendiği ifade edilmelidir)

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin