Deport Kararı (Sınır Dışı Edilme) Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı
DEPORT KARARI NASIL KALDIRILIR?

Öncelikle deport kararı ya da sınır dışı edilmeye ilişkin kavramdan ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymak gerekir.

Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir.

Deport veya sınır dışı kararı, 6458 Sayılı Kanun’un 53.maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir. Aynı kanun kapsamında yabancıların Türkiye’ye girişine en fazla beş yıl süreyle yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenir.

Çok sık karşılaşılan bir durum da yabancıların Türkiye’yi terkederken vize ihlali yaptıkları süreye ilişkin para cezasını ödememeleridir. Aynı şekilde yabancının sahte evlilik yapması, fuhuş ya da başka suça karışması durumlarında da yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı konur. Yabancı hakkında konulacak giriş yasağı, 6458 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere 5 yıla kadar olabilir. Giriş yasağına ilişkin sürenin tespitinde idarenin çok geniş takdir yetkisi vardır. Uygulamada yabancı hakkında ülkeye ne kadar süreyle giriş yasağı konacağı, kişinin sübjektif özellikleri, deport kararına gerekçe olan olay ve bu olayın ağırlığı gibi çok çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak belirlenir.

Deport Kararı Kimler Hakkında Alınır?

Deport kararı (sınır dışı) şu kişiler hakkında alınabilir;

>İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,

>Terör örgütü üyesi, yöneticisi, sempatizanı olanlar,

>Türkiye’ye girişte, vize yahut ikamet izinlerinde sahte belge kullanan ya da yanlış bilgi verenler,

>Türkiye’de iken geçimini illegal yollardan sağlayanlar,

>Kamu düzeni, sağlı ve güvenliği için tehdit oluşturan kişiler,

>İkamet izni iptal edilen kişiler,

>Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilenler,

>Türkiye’ye illegal yollardan giren veya çıkanlar,

>Hakkında ülkeye giriş yasağı varken Türkiye’ye gelenler,

>Uluslararası koruma statüsü başvurusu reddedilenler, koruma statüsü süresi sona erenler ve koruma statüsü iptal edilenler,

Haklarında terke davet hükümleri uygulananlar bakımından deport kararı alınmayabilir. Bu durumda inisiyatif tamamen idarenin elindedir.

Uluslararası koruma statüsü sahibi olan kişiler hakkında sınır dışı kararı alınıp alınamayacağı hususu da önem arz eder. Uluslararası koruma statüsündeki kişiler ancak ülke güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturdukları hususunda önemli emarelerin bulunması ya da kamu düzenini tehdit eden bir suçtan kesin hüküm giymeleri halinde sınır dışı edilebilirler.

Sınır Dışı (Deport) Kararının Kaldırılma Yolları Nelerdir?

1. Meşruhatlı Vize Alınması

Deport kararı sonrası kural olarak yabancı bu süre geçmeden Türkiye’ye giremez. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Deport kararının kaldırılabilmesi için başvurulabilecek seçeneklerden biri meşruhatlı (istizanlı) vize alınmasıdır. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konmuş yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, eğitim vizesi, tedavi amaçlı vize gibi meşruhatlı vizelerden birini alarak Türkiye’ye tekrar girebilir. Söz konusu vizeleri alabilmek için vize başvurusuna destekleyici evrakların eklenmesi gerekir. Aksi halde yetersiz evrak nedeniyle vize başvurunuzun reddedilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yabancıların Türkiye’de çalışma koşullarını öğrenmek için tıklayınız.

Ayrıca terör veya devlete karşı suçlar sebebiyle hakkında sınır dışı kararı verilmiş yabancılar bakımından meşruhatlı vizeyle dahi Türkiye’ye girilmesi mümkün değildir. Bu kişilerin tekrar Türkiye’ye girebilmeleri için deport kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açarak deport kararının iptalini sağlamaları gerekir.

2. Deport Kararı İçin İptal Davası Açılması

Deport kararının kaldırılması için bir diğer seçenek ise, sınır dışı kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açmaktır. Sınır dışı kararı da bir idari işlemdir. İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan deport kararına karşı da yargı yoluna başvurulabilir. Deport kararı ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekir. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Yani yabancı 15 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Kural olarak deport kararının iptali için dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesine engel olur. Bu halde yabancı mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılmaz. Ancak 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 6458 Sayılı Kanun’un 54.maddesinin b,d,k bentlerindeki,

>Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,

>Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar,

>Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler,

bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.

Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yabancılar hakkında uluslararası terörizmle bağlantı olmak ya da devlete karşı suçlarda G87, Ç114 gibi kodlar konulabilmektedir. Bu kodların kaldırılabilmesi için de idare mahkemesinde dava açılması zaruridir.

Sınır Dışı İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sınır dışı işlemleri kişinin kolluk kuvvetlerince yakalanması veya ülkeden çıkmak için kendi rızasıyla başvurmasına göre değişiklik gösterir. Buna göre kolluk kuvvetlerince yakalanan yabancı İstanbul ili açısından öncelikle İl Göç İdaresi’nin Kumkapı Şubesi’ne götürülür. Burada yabancının evrak işleri tamamlandıktan sonra, yabancı kadın ise, İl Göç İdaresi Silivri Geri Gönderme Merkezine, yabancı erkek ise, Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Geri gönderme merkezlerine transfer edilen yabancılar işlemleri tamamlandıktan sonra 6458 Sayılı Kanun’un 52.maddesi doğrultusunda vatandaşı olduğu ülkeye, transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Ülkeden çıkmak için yakalanmadan kendi rızası ile kolluk kuvvetlerine başvuran yabancılar doğrudan geri gönderme merkezlerine gönderilmeyebilir. Bu kişiler bakımından terke davet olarak adlandırılan bir sistemin işletilmesi mümkündür. 6458 Sayılı Kanun’un 56.maddesinde ifade edilen terke davet uygulamasında yabancı, zorla geri gönderme merkezlerine gönderilmez. Bu durumda yabancıya ülkeyi terketmesi için 15 günden az olmamak üzere süre verilir. Ayrıca belirtilmelidir ki, kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine başvuran herkes bakımından terke davet sistemi işletilmez. Terke davetin işletilmesi, yabancının sübjektif özellikleri, geçmişi vb. ölçütler göz önüne alınarak belirlenir.

Deport Kararı Ve İlgili İşlemlerde Uygulamayı Bilen Bir Avukatla Çalışmanın Önemi

Yabancılar hukuku bakımından bilinmesi gereken her şeyin kanunlarda ifade edildiği düşünülür. Oysaki kanunların uygulanışı çok farklı olabilmektedir. Deport kararı ve buna ilişkin sürece dair önemli tüm detayların bilinmesi, uygulamanın nabzını tutarak mümkün olur. Gerek mevzuatın karışıklığı gerekse yapılacak basit bir hatanın geri dönüşsüz olması sebepleriyle sınır dışı işlemlerinde tecrübeli bir avukatla çalışılması hak kayıplarının önüne geçebilmek adına ciddi önem arz eder.

 

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin