Category: İş Hukuku Makaleleri

İş Hukuku Makaleleri

Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Ücreti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai ücreti iş hayatında çoğu zaman ödenmeyen işçilik alacaklarından biridir. Öncelikle fazla mesai kavramını tanımlamak gerekir. Fazla mesai ya da Kanunda ifade edildiği şekliyle fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre haftalık çalışma saati 45 saattir. Kanuna göre 45 saatlik çalışma süresi eşit olarak paylaştırılır. Bu durumun aksinin

Read More »
İdare ve Vergi Hukuku

İkale Sözleşmesinde Gelir Vergisi Kesintisi

İkale sözleşmesinde gelir vergisi kesintisi uygulamada  sürekli surette yapılagelmişse de yasal bir dayanağı yoktu. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda gelir vergisi kesilebilecek gelirler açıkça belirtilmişken yorum yoluyla işçiye ikale sözleşmesi ile çeşitli adlar altında yapılan ödemeler de kapsama dâhil edilmişti. Ancak bu fiili durum Danıştay[1] tarafından hukuka aykırı bulunmuş ve yapılan kesintilerin iadesine karar verilmiştir.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İş sözleşmelerinde cezai şart hükümlerine yer verilebilir. Ancak bu hükümlerin geçerliliği bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nda ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun içtihatlarıyla şekillenmiştir. 

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi?

İş hukukunda ibraname,  işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi sebebiyle doğan belli borçların bir sözleşme ile sona erdirilmesidir. Buna ibra sözleşmesi denir. İbraname imzalayan işçi dava açabilir ve kıdem tazminatını ile işçilik alacaklarını alabilir.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

Zorla İstifa Ettirilen İşçi Ne Yapmalı?

İş hayatında işveren ile işçi arasında çıkan bazı anlaşmazlıklar çıkabilmekte ve bu anlaşmazlıklar karşısında zorla istifa ettirilen işçi haklarını almak bakımından hukuki çarelere sahiptir. 

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İşe İade Davası Şartları

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinde çeşitli sebeplerle taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar iş sözleşmesinin sona ermesi ile sonuçlanabilmekte bu durumda işçi bakımından işe iade davası açma şartları ayrı bir önem kazanmaktadır.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İşten Ayrılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşten ayrılan işçinin hakları işçinin işten hangi şekilde ayrıldığına göre değişir. Şöyle ki, işten çıkarılan işçinin hakları ile kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin hakları aynı olmayacaktır. işçinin işten kendi rızasıyla ayrılması durumundaki hakları ile işverence çıkarılması durumunda hakları aynı olmayacaktır. Bu kapsamda her iki durumu da incelemek gerekir.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İşsizlik Maaşı ve Şartları

İşsizlik maaşı, 1999 yılında yayımlanan İşsizlik Sigortası Kanunu ile iş hayatına girmiştir. İşsizlik ödeneği olarak da ifade edilen işsizlik maaşı, kendi isteği, yeteneği ve kusuru dışında işsiz kalan kişilerin (iş sözleşmesi sona erenlerin) çalışamadıkları süredeki gelir kayıplarının belirli bir ölçüde telafisi olarak tanımlanmaktadır.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İstifa Eden İşçi Tazminata Hak Kazanabilir mi?

İşçiler bakımından önemli sorunlardan bir tanesi de istifa eden işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağıdır. İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alması bazı şartların varlığı halinde mümkündür.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

İş Güvencesi Şartları

İş güvencesi kavramı ilk olarak Uluslararası Çalışma Konferansının 1982 yılındaki toplantısında kabul edilen 158 sayılı ILO sözleşmesinde yer almıştır.

Read More »