Category: İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan bir tespit davasıdır. Menfi tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106.maddesinde tespit davaları genel başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda tespit davaları ikiye ayrılır. Bunlar; müspet (olumlu) ve menfi(olumsuz) tespit davalarıdır. Müspet tespit davası ile bir hak ya da hukuki ilişkinin

Read More »
İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun m.277 vd. da yer alan kesin ya da geçici aciz vesikasına sahip alacaklının borçlunun yaptığı tasarrufi işlemin iptalini istediği davaya denir. Tasarrufun iptali davası İİK’nun m.97/sondan 2.fıkrası gereği icra mahkemesinde karşı dava olarak da açılabilir. Tasarrufun iptali davası şöyle özetlenebilir; alacaklı vadesi gelen alacağını tahsil edebilmek için

Read More »
İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Mal sahipleri bakımından günlük hayatta en sık karşılaşılan sorunlardan biri de kira ödemeyen kiracının tahliyesi ve kira bedelinin tahsilidir. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir ve bu kanun ve ilgili bazı kanunlar kapsamında kira ödemeyen kiracının tahliyesi için hukuki imkanlar mevcuttur. Öncelikle ifade edilmelidir ki, kira sözleşmesi yazılı yapılmak zorunda değildir. Yazılılık sadece ispat şartıdır.

Read More »